ระบบประมวลผล PA/ตรวจราชการ/service plan จังหวัดศรีสะเกษ 2566 ระบบประเมินผล PA/ตรวจราชการ/service plan เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566
ระบบประมวลผล PA/ตรวจราชการ/service plan จังหวัดศรีสะเกษ 2565 ระบบประเมินผล PA/ตรวจราชการ/service plan เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2565
ระบบประเมินผล QOF/PA/ตรวจราชการ/Service Plan จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 ระบบประเมินผล QOF เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564
ระบบประเมินผล QOF/PA/ตรวจราชการ/Service Plan จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 ระบบประเมินผล QOF เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563
ประเมินผลปฏิบัติราชการ Ranking/KPI สสจ.ศรีะเกษ ปี 2566
ประเมินผลปฏิบัติราชการ Ranking/KPI สสจ.ศรีะเกษ ปี 2565
ประเมินผลปฏิบัติราชการ Ranking/KPI สสจ.ศรีะเกษ ปี 2564
ประเมินผลปฏิบัติราชการ Ranking/KPI สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2563